สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน !!
   * ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานสัปดาห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จากวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถานที่ในประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกำหนดการเดิมได้
ดาวน์โหลดเอกสารล่าสุด [กำหนดการวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒] [หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน] [ รายละเอียดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒ ]

Copyright © 2017 All Rights Reserved
Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1400 โทรสาร. 045-352070
อีเมล์ : ekkachai.p@ubru.ac.th