สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน !!
   * ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานสัปดาห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จากวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถานที่ในประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกำหนดการเดิมได้
ดาวน์โหลดเอกสารล่าสุด [กำหนดการวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒] [หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน] [ รายละเอียดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒ ]
ตารางกิจกรรม Update วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 01:00 น.
กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
วันที่ปิดรับสมัคร
จำนวนผู้สมัคร(ทีม)
1
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 6 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 9 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 16 ทีม
2
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 5 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 6 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 8 ทีม
3
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 5 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 5 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 11 ทีม
4
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 2 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 1 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 2 ทีม
5
ประกวด Science Show
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 6 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 12 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 11 ทีม
6
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 8 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 15 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 18 ทีม
7
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
(รับระดับละไม่เกิน 20 ทีม) ผู้เข้าแข่งขันและครูผุ้ฝึกสอน กรุณานำบัตรประชาชนมายืนยันการเข้าร่วมแข่งขันในวันรายงานตัวด้วยครับ

15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 32 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 40 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 28 ทีม
8
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
(รับระดับละไม่เกิน 20 ทีม) ผู้เข้าแข่งขันและครูผุ้ฝึกสอน กรุณานำบัตรประชาชนมายืนยันการเข้าร่วมแข่งขันในวันรายงานตัวด้วยครับ

15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 35 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 32 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 24 ทีม
9
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
(รับระดับละไม่เกิน 20 ทีม) ผู้เข้าแข่งขันและครูผุ้ฝึกสอน กรุณานำบัตรประชาชนมายืนยันการเข้าร่วมแข่งขันในวันรายงานตัวด้วยครับ

15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 4 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 11 ทีม
10
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
15 สิงหาคม 2562
ระดับมัธยมตอนต้น 1 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 1 ทีม
 
มีทั้งหมด 10 กิจกรรม