สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ผลการประกวด/การแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา | มัธยมตอนต้น | มัธยมตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา | มัธยมตอนต้น | มัธยมตอนปลาย

การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา ใหม่ | มัธยมตอนต้น ใหม่ | มัธยมตอนปลาย ใหม่

การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา ใหม่ | มัธยมตอนต้น ใหม่ | มัธยมตอนปลาย ใหม่

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา ใหม่ | มัธยมตอนต้น ใหม่ | มัธยมตอนปลาย ใหม่

การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา ใหม่ | มัธยมตอนต้น ใหม่

ผลการประกวด

การประกวด Science Show เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา | มัธยมตอนต้น | มัธยมตอนปลาย

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา ใหม่ | มัธยมตอนต้น ใหม่ | มัธยมตอนปลาย ใหม่

ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา ใหม่ | มัธยมตอนต้น ใหม่ | มัธยมตอนปลาย ใหม่

ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา | มัธยมตอนต้น | มัธยมตอนปลาย

ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
ประถมศึกษา ใหม่ | มัธยมตอนต้น ใหม่ | มัธยมตอนปลาย ใหม่

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม

Copyright © 2017 All Rights Reserved
Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1400 โทรสาร. 045-352070
อีเมล์ : ekkachai.p@ubru.ac.th