สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ตารางกิจกรรมประเภทต่างๆ
ลำดับ
กิจกรรมที่เข้าร่วม
ชื่อโรงเรียน
สถานะผู้เข้าแข่งขัน
1
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
2
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
3
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 2 ทีม
ยังไม่ระบุผู้เข้าแข่งขัน
4
การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
5
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
6
ประกวด Science Show [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
7
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
8
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
9
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
10
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
11
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
12
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
13
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
ยังไม่ระบุผู้เข้าแข่งขัน
14
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
15
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
16
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
17
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
18
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
19
การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
ยังไม่ระบุผู้เข้าแข่งขัน
20
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 2 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
21
ประกวด Science Show [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
22
ประกวด Science Show [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
23
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
24
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
25
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 2 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
26
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 2 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
27
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
 
มีทั้งหมด 27 รายการ

Copyright © 2017 All Rights Reserved
Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1400 โทรสาร. 045-352070
อีเมล์ : ekkachai.p@ubru.ac.th