สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ตารางกิจกรรมประเภทต่างๆ
ลำดับ
กิจกรรมที่เข้าร่วม
ชื่อโรงเรียน
สถานะผู้เข้าแข่งขัน
1
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
2
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
3
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
4
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
5
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
6
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
7
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
8
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
9
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
10
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
11
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
12
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
13
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
14
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
15
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
16
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
17
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
18
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
19
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
20
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
21
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
22
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
23
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ [ประถมศึกษา] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
24
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
25
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
26
การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
27
ประกวด Science Show [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
28
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนปลาย] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
29
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
30
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ [มัธยมศึกษาตอนต้น] 1 ทีม
มีผู้เข้าแข่งขัน
 
มีทั้งหมด 849 รายการ

Copyright © 2017 All Rights Reserved
Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1400 โทรสาร. 045-352070
อีเมล์ : ekkachai.p@ubru.ac.th