สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

กติกาการแข่งขัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ทั้ง ๓ ระดับ ระดับละไม่เกิน ๒ โครงงาน
(ผู้จัดทำโครงงานไม่เกินโครงงานละ ๓ คน) [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
(๑) แข่งขันประเภททีม ทีมละ ๓ คน
(๒) จำนวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ ระดับ [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด ได้ทั้ง ๓ ระดับๆ ละไม่เกิน ๒ โครงงาน
(ผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ไม่เกินโครงงานละ ๓ คน) [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย * โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งชุดแฟนซีรีไซเคิลเข้าประกวดระดับละ ๑ ทีมเท่านั้น
ในแต่ละโรงเรียนสามารถส่งชุดแฟนซีรีไซเคิลเข้าประกวดอย่างน้อยทีมละ ๓ ชุด
เตรียมการแสดงเพื่อนำเสนอชุดแฟนซีรีไซเคิล พร้อมเตรียมแผ่น CD เพลงเพื่อประกอบการประกวดครั้งนี้ด้วย [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/ สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ คน
ลักษณะของการพูด เป็นการพูดและแสดงออกในที่ชุมชน
ให้ผู้เข้าแข่งขันพูดในเวลาคนละ ๕ นาที [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ ระดับละ ๑ คน [อ่านต่อ]

การแข่งขันประเภททีม ทีมละ ๒ คน มี ๒ ระดับได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อกำหนดการเข้าร่วมแข่งขัน
(๑) หนึ่งโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ระดับละ ๑ ทีมเท่านั้น
(๒) รับจำนวนจำกัด ระดับละ ๒๐ ทีมเท่านั้น โดยยึดตามลำดับที่สมัคร [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
(๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา
(๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน (๑) แข่งขันประเภททีม ทีมละ ๒ คน โดยใช้ผู้เข้าแข่งขันคนเดิมตลอดช่วงการแข่งขัน
จำนวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ ระดับ [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาส่งเข้าแข่งขันได้ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๒ คน [อ่านต่อ]

การแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ
(๑) กำหนดให้ ๑ ทีม ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน ๓ คน
(๒) สมาชิกในทีมใดๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกของทีมอื่นได้อีก
(๓) กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(๔) กำหนดให้แต่ละโรงเรียนสมัครได้ระดับการแข่งขันละไม่เกิน ๑ ทีม
(๕) กำหนดให้โรงเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในนามของโรงเรียนและมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมทีม ๑ ท่าน และให้ผู้แข่งขันไปในสนามยิงได้เพียง ๓ คน เท่านั้น [อ่านต่อ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน !!

เรียนผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน
    เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวัน - เวลา การแข่งขันจาก วันที่ ๑๘ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
    เลื่อนเป็น วันที่ ๑๖ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒   เมื่อ ๙ ส.ค. ๒๕๖๒
กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒ จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 11 ส.ค. ๒๕๖๒ นี้ เมื่อ ๙ ส.ค. ๒๕๖๒

- หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน ด่วนที่สุด !! เมื่อ 10 ส.ค. ๒๕๖๒
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒ เมื่อ 10 ส.ค. ๒๕๖๒
- รายละเอียดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒ เมื่อ 10 ส.ค. ๒๕๖๒
- กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒ เมื่อ 10 ส.ค. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสาร

- คู่มือการสมัครสมาชิก/เพิ่มกิจกรรม/เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒
- กรณีเกิดปัญหาการสมัคร ชื่อโรงเรียนไม่มีในระบบสามารถแจ้งขอเพิ่มชื่อโรงเรียนได้
- กรณีปัญหาชื่อผู้เข้าแข่งขัน แก้ไขชื่อผู้เข้าแข่งขัน (ส่งรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน)
ส่งข้อมูลมาที่อีเมล์: ekkachai.p@ubru.ac.th เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒
Copyright © 2017 All Rights Reserved
Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1400 โทรสาร. 045-352070
อีเมล์ : ekkachai.p@ubru.ac.th