สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวด Science Show ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวกนกอร คำปลิว
  นางสาวสิรินทิพย์ บุญตา
  นางสาวนวรัตน์ บุญสิทธิ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์
นายธัชกร สุริยวงศ์
กันทรลักษ์วิทยา

ชนะเลิศ

2
  นายณรงค์เกียรติ สีกองเสน
  นางสาวกนกพร หอมลา
  นายอรรถกร นุ้ยจุ้ย
ครูผู้ฝึกสอน
นางศิริลักษณ์ เพริดพราว
นายสุบิน แสงสระคู
นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์
ธงธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวนันทิพร พรหมศิริ
  นายธิติวัฒน์ ทับทะมาศ
  นายชวกร โพธาราม
ครูผู้ฝึกสอน
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
นายชวลิต บัวพรม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาวธิดารัตน์ เหิมหัก
  นางสาววิไลลักษณ์ ชมภูประเภท
  นางสาวมะลิวัลย์ มามาก
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวมาฆศินันจา ทองมูล
นางมาลาพร พินธุกรณ์
นางสาวจิราภรณ์ ศรีบุระ
ศรีเมืองวิทยาคาร

ชมเชย

5
  นางสาวอรวรรณ อุ่นคำ
  นางสาวพรพรรณ กุก่อง
  นางสาวกุลธิดา นิลประเสริฐ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจันทิมา หอมนาม
นางสิริโสภา กรมทำมา
เอือดใหญ่พิทยา

ชมเชย

6
  นางสาวญาดา แก้วจันทร์
  นางสาวสุตาภัทร คุ้มญาติ
  นางสาวนลพร เลิศกาญจนกนก
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกิติยวดี สิทธิวรเดช
ว่าที่ร้อยตรีจารุกิตติ์ สุดสุข
เดชอุดม

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 6 รายการ