สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวด Science Show ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายพีระจักร พลายชนะ
  เด็กหญิงสุภาวดี กำสมุทร
  เด็กหญิงปิยพัทธ์ นันตะราม
ครูผู้ฝึกสอน
นางศิริลักษณ์ เพริดพราว
นายสุบิน แสงสระคู
นายเบญญาภา สุระภักดิ์
ธงธานี

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายภูมิรพี เวียงนนท์
  เด็กหญิงปฏิมากร สอนสุข
  เด็กชายธีรพัฒน์ สมดี
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวมาฆศินันจา ทองมูล
นางมาลาพร พินธุกรณ์
นางสาวเจนจิรา จันชุลี
ศรีเมืองวิทยาคาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงสุธิมา พลศรี
  เด็กหญิงพลอยไพลิน รุ่งเรือง
  เด็กหญิงสุภัทรจิรา บุญรมย์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภา
นายณัทกร ศรีไทย
เดชอุดม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงกานต์พิชชา การินทร์
  เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เล็ก
  เด็กหญิงเมธาวี จะตุรพานิชย์
ครูผู้ฝึกสอน
นางปิยธิดา พยัฆฑา
นายยุทธการ ขันเงิน
เบ็ญจะมะมหาราช

ชมเชย

5
  เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ จารึกธรรม
  เด็กหญิงกิตติกานต์ กฤษฎาการภิญโญ
  เด็กหญิงณรรฎฐกมล แก้วคำสอน
ครูผู้ฝึกสอน
นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์
นายธัชกร สุริยวงศ์
กันทรลักษ์วิทยา

ชมเชย

6
  เด็กชายวศิน จิตมานะ
  เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิลัยรัตน์
  เด็กหญิงนันท์นภัส ดลภักดี
ครูผู้ฝึกสอน
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
นายชวลิต บัวพรม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 6 รายการ