สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวด Science Show ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงกัลยานี อยู่ยัง
  เด็กหญิงปภัสสร ปั้นทอง
  เด็กหญิงรมยกร สำราญรื่น
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวฟาริดา โหราศาสตร์
บ้านนาขมิ้น

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงนัชชา ประมูลทรัพย์
  เด็กหญิงสุภาพร คณะคุณ
  เด็กชายกิตติศักดิ์ ทะคำสอน
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกันทร วงค์คำ
เทพพิทักษ์พิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงอารยา หมัดเหย็บ
  เด็กหญิงนิชานันท์ ซึ่งพรม
  เด็กหญิงภูเงิน ทวีธง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์
นางสาวพิณสุรางค์ แสนทอง
นางสาวจริยา ทองสวัสดิ์
บ้านนาเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เสวยสุข
  เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สมบูรณ์
  เด็กหญิงณัฐริณีย์ เจริญทัศน์
ครูผู้ฝึกสอน
นางรัฎติกรณ์ จันสุตะ
นายอุทัย แก้วพาปราบ
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

ชมเชย

5
  เด็กหญิงหทัยภัทร พัฒนะวงศ์
  เด็กหญิงกรกนก บุญสนิท
  เด็กหญิงบุญยวีร์ ไชยธรรม
ครูผู้ฝึกสอน
นายวิฑูรย์ หมทอง
นางรัชนี มูลป้อม
อนุบาลอุบลราชธานี

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ