สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวกมลศรี พลปัญญา
  นางสาวจินตนา ราชรินทร์
  นางสาวอนาภรณ์ ตาดำ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุภัทรรัชต์ สิงหาเวช
นางวิมลรัตน์ ทุมเมฆ
บุณฑริกวิทยาคาร

ชนะเลิศ

2
  นางสาวสุภาวดี รูปแกะ
  นางสาวศรสวรรค์ ลาสองชั้น
  นางสาวอรปรีญา พลพนา
ครูผู้ฝึกสอน
นางจารุพร มาลาสาย
นางสาวไก่นภา ทวีพันธ์
มัธยมตระการพืชผล

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวธัญวีร์ พานทอง
  นางสาวปราณปริยา บุญหนา
  นางสาวชนาธินาถ สืบเหล่า
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพจนี สีมาฤทธิ์
นางสาวกมลวรรณ วงศ์ก่อ
อัสสัมชัญอุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาวชลธิชา ศรีวงษ์รัก
  นางสาวกานต์พิชชา หงส์เอก
  นางสาวญาสุมินทร์ สุทธิ
ครูผู้ฝึกสอน
นายปริทัศน์ พิชิตมาร
สตรีศึกษา

ชมเชย

5
  นางสาววิลาสินี ผาสิน
  นางสาวสิริกุล ชินวงษา
  นางสาวนงนภัส นนท์ศิริ
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุรชัย วงศ์ถา
นางชัฐฐิณา ศุภดิษฐ์
สิรินธรวิทยานุสรณ์

ชมเชย

6
  นายนพดล ปิตะแสง
  นางสาวเขมิกา พงศ์มาลี
  นางสาวสุพรรษา พลปัญญา
ครูผู้ฝึกสอน
นางกาญจนา วงค์ไชยา
นางพัชรีภรณ์ เที่ยงโงก
น้ำยืนวิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 6 รายการ