สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายณัฐนนท์ สมเสนาะ
  เด็กหญิงกชกร ไชยสังวล
  เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิติศักดิ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางบุปผา วงษ์ทอง
นางสาวประภัสสร มาคำผุย
เบ็ญจะมะมหาราช

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงแสงเทียน คนรู้
  เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีบุญเรือง
  เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สวยรูป
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาววรรณิภา อุ่นไชย
นางดรุณี เสมอภาค
นางสาวณัฐวดี สัตโรจน์
ผักไหมวิทยานุกูล

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงวรัญญา แก้วคำ
  เด็กหญิงมยุรี แก้วพวง
  เด็กหญิงศศิธร สีบุญ
ครูผู้ฝึกสอน
นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์
นางปวีณา สุรำไพ
นางสาวไอยเรศ โดดชัย
กันทรารมณ์

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายหทัยณรงค์ นวลพงษ์
  เด็กหญิงปุญญิศา ทาวะรมย์
  เด็กหญิงนวนันท์ มุขศรี
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวดรรชนี ศรีธัญญรัตน์
นางสาวสุธาสินี ภูธา
นางสุพิชญ์นันท์ ศรีธรรมมา
มัธยมตระการพืชผล

ชมเชย

5
  เด็กหญิงจันทร์นภา เวินแสงจันทร์
  เด็กหญิงณัชชา วันสามง่าม
  เด็กหญิงนัฐพร อุตม์ทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นางกัณนิกา โสภาพันธ์
นายวีระชัย ไม้เลิศหล้า
ปทุมวิทยากร

ชมเชย

6
  นายธรรมทัต เจริญสุข
  นางสาวชนิดา ปากหวาน
ครูผู้ฝึกสอน
นายวีระพล ภาระเวช
นางสาวอุลัยพร สิงห์ขัน
นางสาวนาตยา ราชคำ
คำสร้อยพิทยาสรรค์

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 6 รายการ