สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงเมษยา สว่างวงศ์
  เด็กหญิงกชนันท์ ธิติพิมลกุล
  เด็กหญิงหทัยทิพย์ จำปาพั้ว
ครูผู้ฝึกสอน
นางธีรนุช บุญประชม
นางนวรัตน์ รณยุทธ
นางอารีรัตน์ โสกัณทัต
เทศบาลวารินวิชาชาติ

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงสู่ขวัญ สาวงศ์
  เด็กหญิงช่อชมพู ศรีธัญรัตน์
  เด็กหญิงธนพร สุโพธิ์คำ
ครูผู้ฝึกสอน
นางชวนพิศ แสงสวย
นางสุภาพร คำล้าน
อุบลวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงณัฐณิชา หนูสิน
  เด็กหญิงวรดา เจริญพันธ์
  เด็กหญิงชุติกาญจน์ คณาพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางวันเพ็ญ สัตยากูล
นางสาวสุริยันต์ จันทะนาค
บ้านเด็กวารินชำราบ

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายสิทธิชัย ข่ายมณี
  เด็กหญิงฑิมพิกา จันทร์สวัสดิ์
  เด็กหญิงงามสิริ ประดับจันทร์
ครูผู้ฝึกสอน
นางธัญสญา ลาภาทองธนากุล
บ้านหนองจำนัก

ชมเชย

5
  เด็กชายสุรเดช พรรณสาลี
  เด็กหญิงเกวริน นุเวช
  เด็กหญิงณัฏฐธิดา ผิวงาม
ครูผู้ฝึกสอน
นายวิทยา กิ่งทอง
นางสาววิลัยพร ขันคำ
บ้านดอนตะลี

ชมเชย

6
  เด็กหญิงพรนภา ตาแสง
  เด็กหญิงกนิษฐา พูลเพิ่ม
  เด็กหญิงสุพิชญา ดายี่
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอทิตยา แสนทอง
นางวัชนี ตาลผาด
นางนิภาพร แสงทอง
บ้านหนองช้าง

ชมเชย

7
  เด็กหญิงข้าวกล้อง พรหมมา
  เด็กหญิงหยาดทิพย์ ตะวันคำ
  เด็กหญิงภวิษย์พร สายบุ่งคล้า
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวธิติพร ไชยวงศ์
พรชัยวิชชาลัย

ชมเชย

8
  เด็กชายปุระชัย อินทะนา
  เด็กหญิงหทัยภัทร พัฒนะวงศ์
  เด็กหญิงภัทธริดา หมทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นายวิฑูรย์ หมทอง
นางพิชญา หมทอง
อนุบาลอุบลราชธานี

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 8 รายการ