สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวกัลยรัตน์ ทินบุตร
  นางสาวปิยาพัชร แก้วสังข์
  นางสาวอรปรียา จันทร์แดง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวดรุณี จันสุตะ
นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธ
เบ็ญจะมะมหาราช

ชนะเลิศ

2
  นางสาวจณิสตา จันโทสุทธิ์
  นางสาวโยษิตา สาลีเกิด
  นางสาวศศิธร คำสอน
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวประภาพร ชุมพล
นางทิพสุคนธ์ บุญมาคาร
นายฉัตรชัย ไชยราช
พิบูลมังสาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นายชวกร ชูกำแพง
  นายจิรกานต์ กุลสิงห์
  นายสิรวิชญ์ สุ่มมาตย์
ครูผู้ฝึกสอน
นางวิมลรัตน์ ดวงประทุม
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาวอภิรัตน์ วิชาชัย
  นางสาวสรัญญา คำเสียง
  นางสาวบุษรารัตน์ สีคำ
ครูผู้ฝึกสอน
นายอำนวย ประไวย์
สังขะ

ชมเชย

5
  นางสาวช่อผกา กรมขันธ์
  นางสาวธัญญภรณ์ ตุลารักษ์
  นางสาวธัญวรัตน์ บัวนิล
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนิภาพร นาอ่อน
นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์
สตรีศึกษา

ชมเชย

6
  นางสาวปิยธิดา พิมราช
  นางสาวชนัญญา กาฬจันทร์
  นางสาวกุลธิดา พันเทพ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชนานันท์ สิงห์มุ้ย
นางสาววิชชุตา คลังกลาง
นางสาวปวีณา บัวเขียว
อำนาจเจริญ

ชมเชย

7
  นายศุภณัฐ ปราบมนตรี
  นางสาวไพจิตรา นนทการ
  นางสาวสิรินทรา สุวรรณเพ็ง
ครูผู้ฝึกสอน
นายจักรพล สร้อยสิงห์
นายวันชัย ยศม้าว
นายณัฐพล แสวงหา
หนองขอนวิทยา

ชมเชย

8
  นายชัยยันต์ ตุลาดิลก
  นางสาวภทรกมล อ่อนคำ
  นางสาววริศรา สีสด
ครูผู้ฝึกสอน
นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์
นางไสว ทองเพ็ชร
นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติ
สตรีสิริเกศ

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 8 รายการ