สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงณัจฉริยา ศรีวนค้ำ
  เด็กหญิงปราณปรียา พันธุมาตย์
  เด็กหญิงอนิสา วิสูงเร
ครูผู้ฝึกสอน
นางอนงคฺ์ บัวพันธ์
นางพวงพิศ นาไชยโย
สตรีศึกษา

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงอริสา สังข์เงิน
  เด็กหญิงดารินทิพย์ ไชยยงค์
  เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองประโคน
ครูผู้ฝึกสอน
นายสำรวน เสมอภาค
นางสาวพรวิไล ปิยะวงศ์
ผักไหมวิทยานุกูล

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวนัทวรรณ ศรีสาร
  นางสาวปานตะวัน ทองโคตร
  นางสาวภัทรสุดา พันธ์โสรี
ครูผู้ฝึกสอน
นายจักรพล สร้อยสิงห์
นายณัฐพล แสวงหา
นายวันชัย ทศม้าว
หนองขอนวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายจิรเวช หงษ์แสน
  เด็กหญิงกมลชนก เกียรติไพศาล
  เด็กหญิงสุชาวดี นามโสรส
ครูผู้ฝึกสอน
นางนฤมล อุดรประจักษ์
นางสาวจิราวรรณ โพพาทอง
เขมราฐพิทยาคม

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ