สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงศศิกานต์ จานศิลา
  เด็กหญิงภนิดาพร อยู่สุข
  เด็กหญิงพิระญา สุตะพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายถนอมศักดิ์ กนกวรรณากร
นางภาวิณี คณาวงษ์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงไข่มุก ภาจันทร์คู
  เด็กหญิงทยิดา หินโม
  เด็กหญิงสิริชยาจ์ พรหมราช
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพัตรา เสียพลี
นางสาววรัญญา ดอนแสง
นางสาวจุไรรัตน์ แก้วภูมิแห่
พรชัยวิชชาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายโชติวัฒน์ พูลเสน
  เด็กหญิงแพรวา บุรัสการ
  เด็กหญิงกฤชภร อยู่เพชร
ครูผู้ฝึกสอน
นางนิตยา พูนผล
นางสาวณัฐภรณ์ แสงสว่าง
นางสาวมุทิตา เหล่าบุตรสา
อุบลวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายกิตติพศ เส้นเกษ
  เด็กหญิงจันทัปปภา ทาเงิน
  เด็กหญิงอนัญชนา ไครศรี
ครูผู้ฝึกสอน
นายชัยชนะ อ่อนวันนา
นางสาววิมลรัตน์ สุทาวัน
นางหทัยชนก เหล็กชาย
อัสสัมชัญอุบลราชธานี

ชมเชย

5
  เด็กหญิงธัญชนก ดวงโสภา
  เด็กหญิงวิลาสินี อ่อนคำ
  เด็กหญิงนพสร แสงรัมย์
ครูผู้ฝึกสอน
นางรจรินทร์ แสนทวีสุข
เทพพิทักษ์พิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ