สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวธนัฐดา ยังมี
  นายชนะพันธ์ ใสเนตร
  นางสาวจันทร์ศิริ คำผุย
ครูผู้ฝึกสอน
นางนิออนด์ รอบคอบ
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
กันทรารมณ์

ชนะเลิศ

2
  นางสาวบัณฑิตา นัดที
  นางสาวสลิลทิพย์ ถูพะอ่าง
  นางสาวอวัศดา บุญแจด
ครูผู้ฝึกสอน
นายปริทัศน์ พิชิตมาร
สตรีศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นายเดชาธร ศรีวิชัย
  นายศุภโชค พรหมลา
  นายสิริเชษฐ์ นนธิจันทร์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวประวีณา อาจสมัย
นายสุธี วอทอง
ว่าที่ร้อยตรีทินกร เหล่าออง
เบ็ญจะมะมหาราช

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายวาคีม ไชยวรรณ์
  นางสาวบัญฑิตา ริปันโน
  นางสาวพรพิมล สุพรม
ครูผู้ฝึกสอน
นายวุฒินันต์ มาตยะขันธ์
นางมิ่งขวัญ แก้วสาลี
นางชนัดดา แก้วพล
บัวงามวิทยา

ชมเชย

5
  นางสาวจิราภรณ์ ชัยเคน
  นางสาวณัฐิยานันท์ ทศชา
  นางสาวปรายฟ้า อุทัย
ครูผู้ฝึกสอน
นางวาสนา บุญขจร
นารีนุกูล

ชมเชย

6
  นายธีระพัฒน์ สายเนตร
  นางสาวศิริรัตน์ ตรึกหากิจ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวฬุจินันท์ พงษ์นา
นางสาวกัญจน์ชญา พุทธา
นากระแซงศึกษา

ชมเชย

7
  นายธีระภัทร สิตะวัน
  นางสาวธีรนุช ข่าขันมะลี
  นางสาววิชญาพร แก่นมั่น
ครูผู้ฝึกสอน
นางสุพรรณี ขันเงิน
นางสาวนางสาวจรัญญา บัวใหญ่
นางสาวจิตราพร ไกยสิทธิ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ชมเชย

8
  นายรณฤทธิ์ เลี้ยงรักษา
  นายกฤษฎา คณะพรม
  นางสาวรัชนีกร อ่อนคง
ครูผู้ฝึกสอน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันต์ลภัส พลเทพ
นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน์
คึมใหญ่วิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 8 รายการ