สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายจารุวิทย์ แสนทวีสุข
  เด็กชายพุฒิพงศ์ คำพิราช
  เด็กชายศิโยน วงศ์เสนา
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
นางสาวประภัสสร มาคำผุย
เบ็ญจะมะมหาราช

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายธนากร สมจิตร
  เด็กหญิงสิริญาภรณ์ กกฝ้าย
  เด็กหญิงไปรยา เตชะพิญชยะ
ครูผู้ฝึกสอน
นายฐาปนัท เทียบสี
นายประหยัด กาศักดิ์
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายอนุชา ภักดี
  เด็กหญิงประกายเพชร พุ่มจันทร์
  เด็กหญิงขวัญตา วงษ์ขันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางปินทิรา นาล้วน
นางสาวปิยรัตน์ แสงงาม
หนองบัวฮีวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงมณีรัตน์ จำปาวะดี
  เด็กหญิงชนิดาภา ในทอง
  เด็กหญิงนาริการต์ ศักดา
ครูผู้ฝึกสอน
นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม
นางสาวประศรี ใจสว่าง
นายจำลอง อบอุ่น
ศรีตระกูลวิทยา

ชมเชย

5
  สามเณรกรวีร์ ตาแสง
  สามเณรวิชยุตม์ มีคุณ
  พระอนันต์ วารี
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพรนิวา คุ้มผล
นางสาวชนากานต์ เสามั่น
ศรีศาสนวิทยา

ชมเชย

6
  เด็กชายเจษฎา คำมุงคุล
  เด็กชายธนพล ทางทอง
  เด็กชายเพชรเหล็ก อินจำปา
ครูผู้ฝึกสอน
นางบุปผา วงษ์ทอง
นางนิรมล ช่วยบุญญะ
เบ็ญจะมะมหาราช

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 6 รายการ