สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายธีรพล ลีลา
  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชาวเซโปน
  เด็กชายอัครินทร์ ท่องกระโทก
ครูผู้ฝึกสอน
นางจุฑามาศ ปักแก้ว
นางสุกัญญา ป้องสีดา
นางสาวอรุณศรี หมายมั่น
เกษมบ้านนาคำ

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยเอก
  เด็กหญิงสุวิกานต์ อัฐวงษา
  เด็กหญิงวิมลสิริ บางบุตร
ครูผู้ฝึกสอน
นางมลิวรรณ ใชญัน
บ้านบกหนองทันน้ำ

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายวุฒิภัทร ทาคำรอด
  เด็กชายพลช นิลสกุล
  เด็กชายธนกฤต เรืองประดับ
ครูผู้ฝึกสอน
นายวิฑูรย์ หมทอง
นางพิชญา หมทอง
อนุบาลอุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายเจตริน วิจิตรวงษ์
  เด็กชายนันทวัฒน์ ทองเทพ
  เด็กชายกฤษดา วารสินธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจตุพร พิมพกรรณ์
นางสาวญาณกวินทร์ พิมพกรรณ์
กุดเรือคำ

ชมเชย

5
  เด็กหญิงอักษิกา วงศโภชย์
  เด็กชายฉัตรดนัย สินพิทักษ์ชัย
  เด็กหญิงมัญชุพร อินทร์พิมพ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนภาพร พิมพ์พรหม
นางสาวกิตติพร แยงส่อง
นางสาวเกษมณี พิมพ์พรหม
อนุบาลน้องหญิง

ชมเชย

6
  เด็กหญิงอสมาภรณ์ ชมชัย
  เด็กชายพฤษ แสงใย
  เด็กหญิงอิศราภรณ์ เพ็ชรพงศ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางวรัญญา ชาญชิตร
นางสาวจันทิมา หงษ์คงคา
บ้านเด็กวารินชำราบ

ชมเชย

7
  เด็กหญิงธันยาภรณ์ ตุลัยลักษณ์
  เด็กหญิงฐิติชญาน์ ผิวจันทร์
  เด็กหญิงภัทธกาญจน์ จรันรัก
ครูผู้ฝึกสอน
นางทิพย์สุวรรณ โกศัลวิตร์
นางชาคริยา ผูกพันธ์
นางสาวชุตินันท์ สุขสวาท
เทศบาล 2 หนองบัว

ชมเชย

8
  เด็กหญิงปริญาพรรณ นะพันธ์
  เด็กหญิงสุพัตรา ขยายวงษ์
  เด็กชายปุริมพัฒน์ คณิชวนกุล
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกันทร วงค์คำ
เทพพิทักษ์พิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 8 รายการ