สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายรัฐกานต์ บุญหล่อ
  เด็กหญิงสร้อยสุดาวรรณ จันทร์กระจ่าง
  นางสาวพิชชาพร พวงพุฒ
  นางสาวบัณฑิตา โคตรตัสสา
  เด็กหญิงทิฆัมพร สวัสดิ์
  นายกิตติ วงศ์ศรี
  นายเกษฎาพันธ์ ขันโมลี
  นางสาวกิติยา ม่านทอง
  นายระพีวิชญ์ วามะกรรณ์
  นางสาวศศิกานต์ หลอมทอง
  นางสาวชนิกานต์ ต้นเชื้อ
  นางสาวจิรัชญา โสวันนา
  นายอัครเดช จินตะเวช
  นายพิพัฒนพร จันทพันธ์
  นายศรันย์ สมศรี
  นางสาวกนกพิชญ์ ศิริบูรณ์
  นางสาวธัญญลักษณ์ เส้นเกษ
  นายอภิสิทธิ์ มาพรม
  นายวุฒิพงศ์ หอมหวน
  นางสาวประกายพร อ่อนคำลุน
  นางสาวสุทธิดา เกาะแก้ว
  นางสาวธัญจิรา รักษา
  นายมาโนตย์ ยุวะบุตร
  นายพันทิพย์ เกสี
  นางสาวบุณฑริกา จันทร์ส่อง
  นายพัชรพา ผลดี
  นายเจษฎา ทาเทพ
  นางสาวอภิฤดี ปราบพล
  นางสาวเปรมฤดี เส้นเศษ
  นางสาวจุติมา โสมาสืบ
  นางสาววรรณริสา สีมา
  นายพลวัฒน์ จำปาแย้ม
  นายอภิดิทย์ มาพรม
  นางสาวจารุวรรณ พันพิบูลย์
  นางสาววริศรา เบ้าเงิน
  นางสาวกัลยานุช ศรีโชติ
  นางสาวฐณิชา รูปแก้ว
  นางสาวธัญญพร มีโภค
ครูผู้ฝึกสอน
นางนิษฐา อักโข
นางสาวอังศุนิตย์ วรรณลี
ว่าที่ร้อยตรีจารุกิตติ์ สุดสุข
เดชอุดม

ชนะเลิศ

2
  นางสาวจิราพร นันตะวัน
  นางสาวศิริรัตน์ ทานาฤทัย
  นางสาวมัณฑนา จันทาทอง
  นางสาวมณีรัตน์ ภักดีรัตน์
  นางสาวรังรอง โคตรบุดดี
  นางสาวรุจีรัตน์ ราชบัวพันธ์
  นางสาวทิพย์สุดา บุตรจันทร์
  นางสาวจินตนา มีแสง
  นางสาวมุซิตา ชิณวงศ์
  นางสาวดวงฤดี แกะทอง
  นางสาววรารัตน์ ทางชอบ
  นางสาวณพิชญา คำผุย
  นางสาวปิยฉัตร เย็นใจ
  นางสาววไลลักษณ์ กองพร
  นายกิติพันธ์ ดลโสภณ
  นายวัชรพล แก้วคูณ
  นายกานต์ธีรา พืชทอง
  นายฐิติวัฒน์ มูลสิน
  นางสาวอลิษา แพงเหง้า
  นางสาวอรอนง หงษ์ศรี
ครูผู้ฝึกสอน
นายชัยสิทธิ์ พลแก้ว
นางสาวระเบียบ
นางวิมล วงศ์ปัดสา
พังเคนพิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล
  นายอภิรักษ์ วงศา
  นางสาวชัญญานุช ผดุงสันต์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปิยะดา สมพร
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาวพิยะดา สองศรี
  นายภูวดล ดวงมาลา
  นางสาวอัญชลีพร ผุยลี
  นางสาวไพริน อินทะเสน
  นางสาวสุภาพร มาศกุล
  นางสาวพีรดา ปิ่นคำ
  นางสาวณัฐกมล เห็มทอง
  นางสาวชลธิชา ปัญญาใส
  นางสาวอุมาภรณ์ ชินศรี
  นางสาวนลินี จันทร์หา
  นางสาวบริมาส อินทร์พิมพ์
  นางสาวรัชนีพร โคตรมาลา
  นางสาวจิรัญญา หว่างเค็ง
  นายศุภฤกษ์ ทิพวัน
  นายจิรเมธ เยาวพันธ์
  นางสาวอัจฉรา ทองลือ
  นางสาวศศิดานันท์ กันหาพิน
  นางสาววนิดาภรณ์ บุญลา
  นางสาวพรทิวา สดชื่น
  นางสาวปริญา พวงทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาววันวิสาข์ ครองสิน
นางสาวกุลชดา บุญพร
นางสาวประเทือง ประจวบสุข
ค้อวังวิทยาคม

ชมเชย

5
  นางสาวศศิธร ศรีรักษ์
  นางสาวสนธยา พามาดี
  นายเกียรติศักดิ์ ตาทอง
  นางสาวกฤติยาพร สมแก้ว
  นางสาวรุ่งนภาพร ปะวะบุตร
  นางสาวจารุมน จิตจันทร์
  นางสาวชุติกาญจน์ เอวะบุตร
  นางสาวปรางทิพย์ ลาภมูล
  นายไพรัตน์ ใจทอง
  นางสาวปิยดา จันพิลา
  นางสาวสุพัตรา สายสมบัติ
  นางสาวชลันดา ฤาษี
  นางสาวสโรชา ทองศรี
  นายอาทิตย์ ศรีอาจ
  นางสาวชรินรัตน์ ดวงมณี
  นางสาวอิศรา สุทธิแพทย์
  นางสาวกนกวรรณ สาโสม
  นางสาววิไลวรรณ โพธิรักษ์
  นางสาวอารยา โสภา
ครูผู้ฝึกสอน
นายชุมพล พันธุ์ศรี
นางสาวคนาธิป สายคูณ
นายศิรินยา ไชยมาลา
บัวงามวิทยา

ชมเชย

6
  นายอมรรัตน์ พงษ์สิงห์
  นางสาวเมศินี สุวรรณะ
  นางสาวนันทิพร ธรรมรักษ์
  นางสาวกิ่งแก้ว สืบบุตร
  นางสาวกุลณัฐ แกมแก้ว
  นางสาวเกวริน พิมพ์อินทร์
  นางสาวสุภาวดี พรมทองดี
  นางสาวดารารัตน์ นุกาศรัมย์
  นางสาววัชราภรณ์ หินอ่อน
  นางสาววัชราภรณ์ หินอ่อน
  นางสาวพีรญา ตั้งตระกูล
ครูผู้ฝึกสอน
นายสิทธิชัย ประเชิญ
นางลาวัณย์ สุวงศ์ทอง
นางณัชริฏา จอมแก้ว
เสนางคนิคม

ชมเชย

7
  นายนภัสรพี ใสแก้ว
  นางสาวรสนันท์ กุลชาติ
  นางสาวกนิฐา บุญตั้ง
  นางสาวปิยพร บุญทรง
  นางสาวกมลทิพย์ อนันท์
ครูผู้ฝึกสอน
นางไพจิตร ใจธรรม
นางสาวพัฒตราพร วงค์สว่าง
ราชประชานุเคราะห์ 32

ชมเชย

8
  นางสาว่บุสรินทร์ สายคำ
  นายภัทรพล ปลัดสิน
  นายกิตติวัฒน์ บุญโกศล
  นายอดิศักดิ์ แนวบุตร
  นายนภัทร บัวศรี
  นางสาวธิดารัตน์ คลังทอง
  นางสาวรุ่งนภา มีคุณ
  นายสิทธิศักดิ์ ใสแสง
  นายสิทธิพล เชื้อหงษ์
  นายเกียรติศักดิ์ อุทธสิงห์
  นายอนุพงษ์ ทับทิมหิน
  นายพงศ์กษิดิศ ช่างถม
  นายิอดิศักดิ์ กิ่งแก้ว
  นางสาวปิยะดา แววศรี
  นางสาวจันทร์จิรา ชินทวัน
  นางสาวกุลธรา หมื่นสุข
  นางสาวนิรมัย โพธิ์ศรี
  นางสาวชัชฎาภรณ์ สารบูรณ์
  นางสาวศุธาสินี บุญพันธ์
  นายพรพิพัฒน์ สอดเสน
  นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นจิตร
  นายปรมัตถ์ ไพบูลย์
  นายปรเมศร์ ไพบูลย์
  นางสาวกานต์ธิดา ธานีรัตน์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ
นางสาวศุลีรัตน์ ครองยุทธ
นายเดวิช ใสโพธิ์
เขื่องในพิทยาคาร

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 8 รายการ