สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงสุพรรษา ปัตถาพิมพ์
  เด็กหญิงพิมระดา หอมดวงศรี
  เด็กหญิงพลอยไพลิน แสงหัวช้าง
  เด็กหญิงศุภริดา จันทร์หอม
  เด็กหญิงนิตยา กันหาชาติ
  เด็กหญิงอรพิน ทวีวงศ์
  เด็กหญิงอาริสา กาญจนแก้ว
  เด็กหญิงกัลยา สุกันทอน
  เด็กหญิงอัจฉรา พัทยา
  เด็กหญิงเปรมศินี ฟอมไธสง
  เด็กหญิงอังศนา วงศาเสน
  นายกฤตภพ ไชยสัตย์
ครูผู้ฝึกสอน
นางราตรี ปวะบุตร
นางศิริเพชร ศรีไสล
นางสาวพัฒตราพร วงค์สว่าง
ราชประชานุเคราะห์ 32

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงธัญชนก จันทะเลิศ
  เด็กหญิงอนันตญา แสงบุตร
  เด็กหญิงฐานิตาภา ธนาโชติสกุล
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวดวงใจ ดากรุง
นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณ
นายเฉลิมพล เถาว์โท
ตาลสุมพัฒนา

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายธีรสิตยต ทองสุข
  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ศรีบุญเรือง
  เด็กชายสิทธิโชค โนรีรัตน์
  เด็กชายอุดมชัย จาริอุทิศ
  เด็กชายรัฐเขตน์ แสนทวีสุข
  เด็กชายประกฤษฎ์ ชาคริเวช
ครูผู้ฝึกสอน
นายคนาธิป สายคูณ
นางสาวณทิยา ปราบพล
นายชุมพล พันธุ์ศรี
บัวงามวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายนันต์ธวุฒิ วงษาชัย
  นายกฤษฎา สอาด
  นายณภัทร พูลดี
ครูผู้ฝึกสอน
นายภัทรพงษ์ วงศ์สิงห์
พิบูลมังสาหาร

ชมเชย

5
  เด็กหญิงพรชิตา บุญฤทธิ์
  เด็กหญิงปาริฉัตร ประทุมพิมพ์
  เด็กหญิงปานระพี น้อยคำตัน
  เด็กหญิงอริศรา พิมพักตร์
  เด็กหญิงพิชญธิดา พรมดี
  เด็กหญิงกนกวรรณ แสวงหา
  เด็กหญิงสุพรรษา นาสิงขันธ์
  เด็กหญิงภัทรวดี บุญชิต
ครูผู้ฝึกสอน
นายวีรยุทธ บุตรดาโจม
นางพรทิวา ทองปน
นางวิไลลักษณ์ เกษรบัว
สว่างวีระวงศ์

ชมเชย

6
  เด็กชายตะวัน คำเสียง
  เด็กชายณัฐวุฒิ อำพันธ์
  เด็กชายภูริเดช จันแก้ว
  เด็กชายวุฒิพงษ์ วงศ์พุทธะ
ครูผู้ฝึกสอน
ว่าที่ร้อยตรีธานี คณากรณ์
นางภัทรสรณ์ คณากรณ์
นางสุดารัตน์ ฉลาดดี
นาส่วงวิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 6 รายการ