สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงกนกกร โชคชัย
  เด็กหญิงภัทรวดี ทาดี
  เด็กหญิงสาริศา ดิษแพทย์
  เด็กหญิงธนพร ศรีธรรมพิพัฒน์
  เด็กหญิงสิริยาพร แพงสินธ์
  เด็กหญิงสโรชา จันทร์สกุล
  เด็กหญิงพรมพิริยะดา เชิดโกทา
  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองประเสริฐ์
  เด็กหญิงภัทรพรรณ คูณผล
  เด็กหญิงกนกนิกา โตใหญ่
  เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ ทุนเมือง
  เด็กหญิงกุลปริยา เทพพันธา
  เด็กหญิงสิริกัญญา ยอมพาพันธ์
  เด็กหญิงณัฏธนรี ธานี
  เด็กหญิงนฤภร สุวรรณรัตน์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสุภัค กอดแก้ว
นายรัฐภูมิ ศรไชย
นางสาวสิริมาภรณ์ ทาทอง
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายพงศพัฒน์ จันทร์สูง
  เด็กชายวชิรญาณ์ สายพันธ์
  เด็กชายตะวัน คำยอดแก้ว
  เด็กชายกิตติเดช เหลาแก้ว
  เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ชัยบุรินทร์
  เด็กหญิงรุ่งทิวา นามหนองอ้อ
  เด็กหญิงมุรตา ตันปิรักภูสกุล
  เด็กหญิงอภิญญา เยื่อใย
  เด็กหญิงนริศรา เปรมัษเฐียร
  เด็กหญิงญาณิศา แสนทวีสุข
ครูผู้ฝึกสอน
นางพัชรีภรณ์ รัชโพธิ์
นายดนุภูมิ รัชโพธิ์
นางสาวอชิรัณญา ตั้งสืบพงษ์
เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงน้ำทิพย์ คงมาก
  เด็กหญิงนันทฉัตร เหลากลม
  เด็กหญิงปานทิพย์ เตือนจันทึก
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุภัทรา คลังทอง
นางสาวจันทร์จิรา นนท์ศิริ
นายนันธิตา ดวงคำ
บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายเพชรกล้า รัตนศรี
  เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทร์หอม
  เด็กหญิงกัญญาเรศ หล่อเพชรสวัสดิ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสิรินรดา สุภักดี
นางนพรัตน์ ศรีอุดร
นางสาวฐิติพร ภูมิการีย์
อนุบาลอุบลราชธานี

ชมเชย

5
  เด็กหญิงวารุณี เขียวบู๊
  เด็กหญิงสุวิตรา สายแวว
  เด็กหญิงปติมา สุคนธทรัพย์
  เด็กหญิงปลายฟ้า อเนกา
  เด็กหญิงธาราทิพย์ ไชยดาบส
  เด็กหญิงวราณทัย ชื่นตา
  เด็กหญิงวิชุดา ถาโคตร
  เด็กหญิงวรรณวิษา ถาโคตร
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ผ่อง
นายชวลิต บุ้งทอง
นางสาวพัฒตราพร วงค์สว่าง
ราชประชานุเคราะห์ 32

ชมเชย

6
  เด็กหญิงนภัสกร โสวรรณะ
  เด็กหญิงศิริภัทรสร สิงห์แจ่ม
  เด็กหญิงปาริชาติ คำแสงดี
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศศิวิมล พรมสิงห์
นางสาวปาริฉัตร พรสุวรรณ
ห้วยขยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)

ชมเชย

7
  เด็กหญิงอภิญญา มุ่งหมาย
  เด็กหญิงปนัดดา ไชยะระ
  เด็กชายปริยรัชต์ กุทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาววารุณี โคตวงค์
นางวรรณภา ก้านจักร
นางสาวชลิดา วงศ์จอม
เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 7 รายการ