สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวอรรศราณิช ทีอุทิศ
ครูผู้ฝึกสอน
นายโกวิทย์ งามภัคดีกุล
นายสุรินทร์ มูลทา
มัธยมตระการพืชผล

ชนะเลิศ

2
  นางสาววรรณิภา ชมภูเกษ
ครูผู้ฝึกสอน
นายไพศาล บุญรวม
นางพรทิพย์ วิริยแต้สกุล
นางสาวดารณี ศรีใส
ลือคำหาญวารินชำราบ

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวจุรีพร ใจนันตา
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุพจน์ ศิรินันติกุล
นายสุริยา วิไลลักษณ์
นายทศนาฏ ยอดเสนา
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายธนธรณ์ ผาลัง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนันทพร เวธิตะ
เดชอุดม

ชมเชย

5
  นายจิรโชติ สิงห์คำ
ครูผู้ฝึกสอน
นายธนภัทร ดวงเบ้า
นายปริญญวุฒิ ผุดผ่อง
นางวรรณภา ดวงเบ้า
นาจะหลวย

ชมเชย

6
  นายศรดิศักดิ์ แก้วคำ
ครูผู้ฝึกสอน
นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
นายเกษม ถือสัตย์
นารีนุกูล

ชมเชย

7
  นายพีระพัฒน์ หาระไชย
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนาฎชฎา ทองบุบผา
กันทรลักษ์วิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 7 รายการ