สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวจุฬาพร เขจรลักษณ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางอัมพวรรณ กามาตย์
ชุมชนบ้านปลาขาว

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงสาวินี ธูปน้ำคำ
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุพจน์ ศิรินันติกุล
นายสุริยา วิไลลักษณ์
นายทศนาฏ ยอดเสนา
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวสุทิสา วารินทร์​
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจารุภา สกุลสารเสนา
นางจริยา​ภรณ์​ วงเวียน
นางสาวนิสากร ดาโรจน์​
บ้านทุ่งเพียง

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงนิระประภา สีตะวัน
ครูผู้ฝึกสอน
นายวิจักษณ์ เมคัน
บัวงามวิทยา

ชมเชย

5
  เด็กหญิงจารุวรรณ ทวีศักดิ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายเลิศชาย ศรีสุระ
บ้านม่วงนาดี

ชมเชย

6
  เด็กชายพีรภัทร บุ้งทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นายธวัชชัย ชมภูมาศ
นายสุธีรพัฒน์ ประกอบแสง
นางสมควร สุริยะ
เขื่องในพิทยาคาร

ชมเชย

7
  เด็กหญิงอนันญา วิเศษชาติ
ครูผู้ฝึกสอน
นางอุทัยวรรณ สวัสดิพงษ์
นางอุบลวดี พรหมสิงห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 7 รายการ