สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงอรชพรพรรณ ยาคำ
ครูผู้ฝึกสอน
นายมนูญ ทองสุข
นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
นายพีระพงษ์ ทองดี
ชุมชนบ้านหนองขุ่น

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพงยา
ครูผู้ฝึกสอน
นายเลิศชาย ศรีสุระ
บ้านม่วงนาดี

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์ผอง
ครูผู้ฝึกสอน
นายวิทวัส สายรัตน์
นายไชลักษมณ์ รางเงิน
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายอิศราวัฒน์ นันตา
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกาญจนา ธรรมสาร
นางสาวศศิธร บุญนูน
บ้านพิณโท

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ