สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายณัฐ ตระการไทย
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปิยวรรณ แก้วสี่ดวง
นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี
นางตวงพร ศรีธัญรัตน์
เบ็ญจะมะมหาราช

ชนะเลิศ

2
  นางสาวบุญธาทิพย์ จัตตุรัต
ครูผู้ฝึกสอน
นายพิชัย ลดโพก
นางอัจฉราภรณ์ ลดโพก
พิบูลมังสาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวภัทรวดี ดีสม
ครูผู้ฝึกสอน
นายนุพล มาลัยพาน
นายภูมิตะวัน แสงสุข
นางนฤมล ผลรักษ์
บุณฑริกวิทยาคาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาวลำใย ศิริคำ
ครูผู้ฝึกสอน
นางไพจิตร ใจธรรม
ราชประชานุเคราะห์ 32

ชมเชย

5
  นายสุปัน บุญวัง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปิยรัตน์ แสงงาม
นางสาวศิริพร พงษ์ญาติ
นางปินทิรา นาล้วน
หนองบัวฮีวิทยาคม

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ