สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวอัจฉรียา บุญคำแสน
ครูผู้ฝึกสอน
นางนฤมล ผลรักษ์
นายภูมิตะวัน แสงสุข
นายนุพล มาลัยพาน
บุณฑริกวิทยาคาร

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงฉัตรมณี หลักหาญ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปิยวรรณ แก้วสี่ดวง
นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี
นางตวงพร ศรีธัญรัตน์
เบ็ญจะมะมหาราช

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงพัชราภา วงศ์ทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นางไพจิตร ใจธรรม
ราชประชานุเคราะห์ 32

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาวธันยพร ศรีอ่อน
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจุรีรัตน์ พันธุวัฒน์
นางอนัญญา ต่วนค่ำ
มัธยมตระการพืชผล

ชมเชย

5
  เด็กหญิงพิชญ์ธิดา ผลพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศรีสมร พละพันธ์
ปทุมวิทยากร

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ