สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงเกวลิน พุฒพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางรัชนี มูลป้อม
นางสาวชนิกา ถาวรยุติการต์
นางชลลดา สมสุข
อนุบาลอุบลราชธานี

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงกุลปรียา รุ่งแสง
ครูผู้ฝึกสอน
นางจริยา จันทร์พันธ์
นางสาวสิรินุช ขัมภรัตน์
นางธิวาพร รุ่งแสง
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงชลดา นนท์บรรดิษฐ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาววรรจชมณม์ นามโคตร
พรชัยวิชชาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 3 รายการ