สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายศุภกร สาริราช
  นางสาวศุภานันท์ บุญสังข์
ครูผู้ฝึกสอน
นางอังคณา โสดาจันทร์
นายสายันต์ โสดาจันทร์
นางสมบัติ อุ่นทวง
มัธยมตระการพืชผล

ชนะเลิศ

2
  นายวีรภาพ สมชาติ
  นางสาวเนตร สุภารี
ครูผู้ฝึกสอน
นางศิริพร ไชยมาศ
นางอาวาวีน หลั่งน้ำสังข์
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาววริศรา วงษ์นาค
  นายชนินทร ทองชุม
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเบญจพร อินทรสด
นางอรอุมา คำเลิศ
นารีนุกูล

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายสหรัฐ โคตรโสดา
  นายกีรติ กันนิดา
ครูผู้ฝึกสอน
นางปวีณา สุรำไพ
นายชยพล คำสิงห์
นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
กันทรารมณ์

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ