สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายปธานิน ติยวรนันท์
  เด็กหญิงธัญพร ชาญทะเล
ครูผู้ฝึกสอน
นางสุกัญญา ทีงาม
นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์
นายสุรชัย ดอกแก้ว
สตรีสิริเกศ

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงธัญชนก โนนตูม
  เด็กหญิงบัณฑิตา ภาณุมนต์วาที
ครูผู้ฝึกสอน
นางนันทนา ทองรอง
นางสุภาพร ดวงศรี
เบ็ญจะมะมหาราช

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายธนภูมิ วีระพันธ์
  เด็กชายโชติวิทย์ เตชาเสถียร
ครูผู้ฝึกสอน
นายวิทยา ภาวะลี
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายอภิวิชญ์ แสงเพชร
  เด็กหญิงธนัญญา แก้วสุข
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรสสุคนธ์ บัวส่อง
นางสาวคณิตา ศรีธานี
นางสาวฝนใหม่ ศรีใสคำ
เลิงนกทา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ