สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงปาณิสรา จันทะวัน
  เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา ทีฆกุล ทีฆกุล
ครูผู้ฝึกสอน
นายปฏิภาณ พิทักษา
นางกรรณิกา แท่นคำ
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงประกาภรณ์ นามผล
  เด็กหญิงภัทรนันท์ มารุตะพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสำลี ดวงบุบผา
บ้านโนนตูม

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงปทิตตา นาตาแสง
  เด็กชายธนภัทร ไชยทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นายพรชัย มูลมี
พรชัยวิชชาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายธีรภัทร ปริปุรณะ
  เด็กหญิงภูษณิศา ศิริรังสรรค์กุล
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุชาติ สมสุข
นางเรวดี จันดอนแดง
อนุบาลอุบลราชธานี

ชมเชย

5
  เด็กชายชนิสร ชินพงศธร
  เด็กชายปกรณ์ ชนะศรีภูมิ
ครูผู้ฝึกสอน
นางกิตติพร แยงส่อง
นางนภาพร พิมพ์พรหม
นางรัคณา สมพร
อนุบาลน้องหญิง

ชมเชย

6
  เด็กชายกริชการุณย์ โคตรคำ
  เด็กชายเป็นเอก ริเริ่ม
ครูผู้ฝึกสอน
นางนิตยา อมรสิน
นางนันท์นภัส อนันบุตร
นางสาวนิภาพร รอบรู้
อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

ชมเชย

7
  เด็กหญิงธิราพร สุภโกศล
  เด็กหญิงสวิตตา กำแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน
นางลินดา สุธรรมมา
นางสาวสุภาชินี เคหารมย์
นางศิริลักษณ์ ประทุมมา
บ้านหนองแสง

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 7 รายการ