สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายสวิชญ์ เจริญสัตยธรรม
  นางสาวณภัทร์ อัศวเมธาพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายโกเมน อรัญเวศ
เบ็ญจะมะมหาราช

ชนะเลิศ

2
  นายสุดขอบฟ้า บุญทวี
  นายสิทธิศักดิ์ ร่มโพธิ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท
นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
นางสาวอัญชลี คนหมั่น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวนฤมล สิ้นภัย
  นางสาวจินต์จุฑา ไฝ่จิต
ครูผู้ฝึกสอน
นายไกรสรณ์ หินนาค
มัธยมตระการพืชผล

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายภูรีพัฒน์ นาคนาคา
  นางสาวปาลินี คงวัฒนานนท์
ครูผู้ฝึกสอน
นางพรสวรรค์ จรัสรุ่งชัยสกุล
นายปรีชา บุญศักดิ์
ศรีสะเกษวิทยาลัย

ชมเชย

5
  นายชาญเดช ยุวะบุตร
  นายธนดล ไชยมาตย์
ครูผู้ฝึกสอน
นายชินวัตร นามแสน
อำนาจเจริญ

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ