สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงนิรินธนา อิ้งอุดรภักดี
  เด็กหญิงจันทร์จิรา คับพวง
ครูผู้ฝึกสอน
นางกัลยา ตาน้อย
นารีนุกูล

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายธนวิชญ์ จันปุ่ม
  เด็กหญิงกัญญณัฐ คำภีระ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท
นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
นางไสลา รูปเหลี่ยม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงเทียนหอม ศิลาแยง
  เด็กหญิงมิ่งกมล ครองศรัทธา
ครูผู้ฝึกสอน
นางพิชดา รจนัย
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายศวัสกร แซ่อึ้ง
  เด็กชายสิวายุภัค วราพฤกษ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางพรสวรรค์ จรัสรุ่งชัยสกุล
นายปรีชา บุญศักดิ์
ศรีสะเกษวิทยาลัย

ชมเชย

5
  เด็กหญิงอมาดา ภานุมนต์วาที
  เด็กชายกัณฐกะ ณรงค์การดี
ครูผู้ฝึกสอน
นางสุพตรา ไชยโชติ
สตรีสิริเกศ

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ