สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงปุณยนุช สุระชัย
  เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์โชติเสถียร
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุริยา ศรีคราม
นางสุวรรณี ทองเรือง
อนุบาลอุบลราชธานี

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายนัฐพฤกษ์ พรหมดี
  เด็กหญิงญชิฎา ใบแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน
นางสุภาวดี เสระทอง
นางสาวพรรณี นนท์ศิริ
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงธณัฐลิตา วาสโสหา
  เด็กชายชิษณุพงศ์ ภานุมนต์วาที
ครูผู้ฝึกสอน
นายถนอมศักดิ์ กนกวรรณากร
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายพงศภัค ตุดถีนนท์
  เด็กหญิงพิชญาภัค จุ้ยนิ่ม
ครูผู้ฝึกสอน
นายเด่นศักดิ์ ตุดถีนนท์
นางนงนุช แก้วคำชาติ
อนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)

ชมเชย

5
  เด็กชายณัฐวุฒิ สมปัก
  เด็กหญิงปัฐมาภรณ์ ช่างถม
ครูผู้ฝึกสอน
นางปัทวรรณ์ วิโรจน์อุไรเรือง
นายพิสิษฐ์ แสงทอง
บ้านหนองแสง

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ