สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายจตุภัทร แก้วพวง
  นายธณรัฐ แก้วพวง
  นายณัฐกิตติ์ ชิณวงค์
ครูผู้ฝึกสอน
นายวุฒิชัย คำเสมอ
นางสาวจตุพร พงศ์พีระ
ลิ้นฟ้าพิทยาคม

ชนะเลิศ

2
  นายสิทธิภาค อารีย์
  นายปิยศักดิ์ สายสว่าง
  นายวราวุฒิ สายบุบผา
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนฤมล สินธุรัตน์
นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์
กันทรารมณ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นายปภังกร พรมกอง
  นางสาวกัญญาณัฐ แสงสว่าง
  นายธันยาวิชญ์ คงนิล
ครูผู้ฝึกสอน
นายสิทธิพงษ์ แสงสว่าง
นางประวิณา แสงสว่าง
เดชอุดม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายชัยวัฒน์ ทำมาด้วง
  นายทวีศักดิ์ โพธิ์กุล
  นายณัฐพงษ์ ธรรมวัติ
ครูผู้ฝึกสอน
นายผดุงศักดิ์ ไกรกล
นายสุภัทโท เค้ากล้า
สำโรงวิทยาคาร

ชมเชย

5
  นายภาณุเดช บุญทวี
  นายศุภโชติ ไชยนาท
  นายชวกร เหลากลม
ครูผู้ฝึกสอน
นายวัชระ ยาสัจถา
นายอภิเกียรติ สิงห์คำ
บุณฑริกวิทยาคาร

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ