สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายเจตน์ คันธะเนตร
  เด็กชายพีระพัฒน์ พรานไพร
  เด็กชายวัชรศักดิ์ สาทำโล
ครูผู้ฝึกสอน
นายนภวัต จันทะนา
นางสาวตุลากานต์ แสงทอง
นางสาวลำพูน บุราชรินทร์
บ้านหนองแปก

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายปัณณวัฒน์ แสงสว่าง
  เด็กชายสิทธิศักดิ์ดา บุญสุข
  เด็กชายภูมิรพี บุญเจือ
ครูผู้ฝึกสอน
นายสิทธิพงษ์ แสงสว่าง
นางประวิณา แสงสว่าง
เดชอุดม

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายห้างทองแท้ เพ็ญนุ
  เด็กชายอภิวัฒน์ ทัดเทียม
  เด็กชายนันทิพัฒน์ นารีษา
ครูผู้ฝึกสอน
นายผดุงศักดิ์ ไกรกล
นายสุภัทโท เค้ากล้า
สำโรงวิทยาคาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายณัฐพล พิมพ์อินทร์
  เด็กชายก้องเกียรติ กันธินาม
ครูผู้ฝึกสอน
นายเขษมแสง คณาดี
นางดอกทิพย์ ติ่งทอง
นางพยอม วรพิมพ์รัตน์
เสนางคนิคม

ชมเชย

5
  เด็กชายวิศรุต คงสี
  เด็กชายสิรดนัยย์ สง่าศิลป์
  เด็กชายพันธุ์ศักดิ์ อังคะนา
ครูผู้ฝึกสอน
นายวัชระ ยาสัจถา
นายอภิเกียรติ สิงห์คำ
นายสุนทร บุญสงค์
บุณฑริกวิทยาคาร

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ