สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายฐิติวัส ทองห่อ
  เด็กชายธนวัฒน์ แสนโคต
  เด็กชายกฤตเมษ สมานกล้า
ครูผู้ฝึกสอน
นายเกรียงไกร ประพันธ์
ธันยธรณ์พิทยา2

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายณัฐชัย นนท์ศิริ
  เด็กชายพีระพล จันทะนา
  เด็กชายเขมทัศน์ รำพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายนภวัต จันทะนา
นางสาวตุลากานต์ แสงทอง
นางสาวอริสา บุญมานัด
บ้านหนองแปก

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายทัศนัย จะโลนา
  เด็กชายอนันต์ เกื้อกูล
  เด็กชายคุณากร สาทำโล
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ประเสริฐ
นายนภวัต จันทะนา
นายพัฒนพงษ์ พงษ์จันโอ
บ้านคำบาก

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายณัฐชนน สิทธิผล
  เด็กชายอัครวัฒน์ จงตระการสมบัติ
  เด็กชายปิยกริษฐ์ ศีลประสิทธิ
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุชาติ สมสุข
นางชลลดา สมสุข
อนุบาลอุบลราชธานี

ชมเชย

5
  เด็กชายนันทพงศ์ ชื่นบาน
  เด็กชายพัชรพล พาแก้ว
  เด็กชายอัศนัย แสงวิเชียร
ครูผู้ฝึกสอน
นายวีระพัฒน์ กนกหงษ์
นางสาวณัฎฐิกา อินเลิศ
นางสาวอัจฉรา ทรงทรา
บ้านเค็ง

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ