สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายธีรภัทร สุดสนอง
  เด็กชายธีรภัทร สิมมาวัน
ครูผู้ฝึกสอน
นางสุภัสตา ชุมเสน
นางศุภลักษณ์ แจ่มพันธ์
นายอำนาจ บุญทวี
ประชาสามัคคี

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายเศรษฐกรณ์ ศุภศร
  เด็กชายณัฐชนนท์ ศรีธเนษฐ์กุล
ครูผู้ฝึกสอน
นายเวียงทอง โคสินธุ์
เบ็ญจะมะมหาราช

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายชิษนุพงศ์ วอทอง
  เด็กหญิงบุษยมาศ มีบุญ
ครูผู้ฝึกสอน
นางพิชามญชุ์ อัครธีรพงศ์
นางรุ่งนภา ผลเกิด
ศรีสะเกษวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายปัจจุบัน หล้าคำแก้ว
  เด็กชายวัชรพล คุ้มครอง
ครูผู้ฝึกสอน
นางวิไล กลิ่นแก้ว
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์อุไร
ตาลสุมพัฒนา

ชมเชย

5
  นางสาวสุวนันท์ ศรีกุล
  นางสาวพรชนก ทานุจันทร์
ครูผู้ฝึกสอน
นางลินดา กิจไพบูลย์ชัย
นางณปภัช บัวกิ่ง
เดชอุดม

ชมเชย

6
  เด็กหญิงนันท์นภัส มั่งคั่ง
  เด็กชายกลยุทธ อึ่งน้อย
ครูผู้ฝึกสอน
นางอนงค์นาฏ มั่งคั่ง
นายสักขี ผางพันธ์
มัธยมตระการพืชผล

ชมเชย

7
  เด็กหญิงวีรวดี จงราช
  เด็กหญิงชวีวรรณ เปรมาตุน
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวมะติกา สุธาบุญ
นางสาวพิชญาภา สีนามะ
นางมยุรี สาลีวงศ์
สตรีสิริเกศ

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 7 รายการ