สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายชยุต ธีรลีกุล
  เด็กชายเศรษฐกาณฑ์ ศุภศร
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุริยา ศรีคราม
นางทิพวรรณ คำยนต์
อนุบาลอุบลราชธานี

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายปฏิภาณ สรพิมพ์
  เด็กชายสรวิศ พรศิรินพคุณ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสุปรานี ทองสิงห์
นางสาวสุกัญญา มุงคุณดา
อนุบาลบ้านเด็ก

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายชิษณพัทธ์ ภูวภาคิน
  เด็กหญิงอภิรดา กิจเเสวง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนิภาภรณ์ ชาบุญเรือง
นางสาวจริยา ชารี
บ้านเด็กวารินชำราบ

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงอัจจิมา อุดมรัตน์
  เด็กชายวุฒิภัทร สีดาอก
ครูผู้ฝึกสอน
นางอรวรรณ บำเรอพงษ์
บ้านหนองหัวงัว

ชมเชย

5
  เด็กหญิงอุปลมณี วนมหากุล
  เด็กชายรัชพล บุญราศรี
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนลินี ดวงมาลย์
นางบุษกร สังวิบุตร
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ