สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ผลการประกวด/การแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒
[ ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย ]

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒
[ ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย ]

การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒
[ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย ]

การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒
[ ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย ]

การแข่งขันจรวดขวดน้ำเมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒
[ ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย ]

การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒
[ ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ]

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา 10.00–13.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ

ผลการประกวด

การประกวด Science Showเมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒
[ ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย]

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒
[ ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย]

ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒
[ ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย]

ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒
[ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย]

ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลเมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒
[ประถมศึกษา ] [ มัธยมตอนต้น ] [ มัธยมตอนปลาย]

* หมายเหตุ:

ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา 10.00–13.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม รางวัลชมเชยไม่มีลำดับCopyright © 2017 All Rights Reserved
Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1400 โทรสาร. 045-352070
อีเมล์ : ekkachai.p@ubru.ac.th