สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๓

ติดต่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
      ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๕ ทีม ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Line
      

- การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
       การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ออนไลน์ ตอบข้อซักถามคณะกรรมการ และ สาธิตวิธีการดำเนินโครงงาน ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Line
      

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
       ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๕ ทีม ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Line
      

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (SPORTS SCIENCE & EXERCISE INNOVATIVE SHOW CASE)
       ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๕ ทีม ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Line
      

- การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
       กำหนดการแข่งขันในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องเปิดกล้องเว็บแคมและแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา)
      ระดับประถมศึกษา
          เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น. รายงานตัวผ่านโปรแกรม Zoom
          เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
          เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ท าการแข่งขัน
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๓.๔๕ น. รายงานตัวผ่านโปรแกรม Zoom
          เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
          เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ท าการแข่งขัน
หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Line
      

- การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
       ประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

- การประกวด Science Show
       ประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

- การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
      ประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
       ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวเข้าแข่งขันและแข่งขัน ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียน ๓ (ชั้น ๓ และชั้น ๔)
      

- การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
       ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวเข้าแข่งขันและแข่งขัน ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียน ๓ (ชั้น ๓ และชั้น ๔)
      

กติกาการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน พร้อมส่งลิ้งค์คลิปวีดีโอ ขนาดความยาววีดีโอไม่เกิน ๑๕ นาที [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ทั้ง ๓ ระดับ ระดับละ ๒ โครงงาน ผู้จัดทำโครงงานไม่เกินโครงงานละ ๓ คน พร้อมส่งลิ้งค์คลิปวีดีโอ ขนาดความยาววีดีโอไม่เกิน ๒๐ นาที และส่งเล่มรายงานขนาดไม่เกิน ๕ Mb ในรูปแบบไฟล์ PDF File [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
(๑) แข่งขันประเภททีม ทีมละ ๓ คน
(๒) จำนวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ ระดับ พร้อมส่งลิ้งค์คลิปวีดีโอ ขนาดความยาววีดีโอไม่เกิน ๑๐ นาที และส่งเล่มรายงานขนาดไม่เกิน ๕ Mb ในรูปแบบไฟล์ PDF File [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด ได้ทั้ง ๓ ระดับๆ ละไม่เกิน ๒ โครงงาน
(ผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ไม่เกินโครงงานละ ๓ คน) พร้อมส่งลิ้งค์คลิปวีดีโอ ขนาดความยาววีดีโอไม่เกิน ๒๐ นาที และส่งเล่มรายงานขนาดไม่เกิน ๕ Mb ในรูปแบบไฟล์ PDF File [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย * โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งชุดแฟนซีรีไซเคิลเข้าประกวดระดับละ ๑ ทีม ทีมละไม่เกิน ๒๐ คน
พร้อมส่งลิ้งค์คลิปวีดีโอ ขนาดความยาววีดีโอไม่เกิน ๑๕ นาที [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/ สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ คน
ลักษณะของการพูด เป็นการพูดและแสดงออกในที่ชุมชน
พร้อมส่งลิ้งค์คลิปวีดีโอ ขนาดความยาววีดีโอไม่เกิน ๕ นาที (ถ่ายคลิปแบบต่อเนื่องห้ามตัดต่อหรือดัดแปลงโดยเด็ดขาด) [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน พร้อมส่งลิ้งค์คลิปวีดีโอ ขนาดความยาววีดีโอไม่เกิน ๒๐ นาที และส่งเล่มรายงานขนาดไม่เกิน ๕ Mb ในรูปแบบไฟล์ PDF File [อ่านต่อ]

การแข่งขันประเภททีม ทีมละ ๒ คน มี ๒ ระดับได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อกำหนดการเข้าร่วมแข่งขัน
(๑) หนึ่งโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ระดับละ ๑ ทีมเท่านั้น
(๒) รับจำนวนจำกัด ระดับละ ๒๐ ทีมเท่านั้น โดยยึดตามลำดับที่สมัคร ทำการแข่งขันแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
(๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา
(๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทเดี่ยว ระดับละ ๒ คน
ใช้เวลาในการทดสอบ ๙๐ นาที โดยใช้ผู้เข้าแข่งขันคนเดิมตลอดช่วงการแข่งขัน
ระดับประถม เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
ระดับ ม.ต้น เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.
ระดับ ม.ปลาย เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทเดี่ยว ระดับละ ๑ คน
ใช้เวลาในการทดสอบ ๖๐ นาที
ระดับประถม เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ระดับ ม.ต้น เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ระดับ ม.ปลาย เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. [อ่านต่อ]

ประกาศผลการแข่งขัน

- การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
       ตัดสินวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
       ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
       ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
       ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
       ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ประกาศผลการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
       ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- การประกวด Science Show
       ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
       ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
       ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (SPORTS SCIENCE & EXERCISE INNOVATIVE SHOW CASE)
       ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน
    ในปี ๒๕๖๓ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งดการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก กิจกรรมในงานยังคงไว้เพียงประกวด/แข่งขัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 จึงขอให้โรงเรียนที่จะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขันศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมการแข่งขันให้ละเอียด [ อ่านต่อ ]
  # ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันถึง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.   เมื่อ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓
  # แจ้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ   
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๓ เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓
- รายละเอียดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๓ เมื่อ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓
- กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๓ เมื่อ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓
- หนังสือเชิญร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๓ เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสาร

- ดาวน์โหลด ตราพระราชลัญจกร เมื่อ ๙ ก.ค. ๒๕๖๓
- คู่มือการสมัครสมาชิก/เพิ่มกิจกรรม/เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓
- กรณีเกิดปัญหาการสมัคร ชื่อโรงเรียนไม่มีในระบบสามารถแจ้งขอเพิ่มชื่อโรงเรียนได้
- กรณีปัญหาชื่อผู้เข้าแข่งขัน แก้ไขชื่อผู้เข้าแข่งขัน (ส่งรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน)
ส่งข้อมูลมาที่อีเมล์: ekkachai.p@ubru.ac.th เมื่อ ๙ ก.ค. ๒๕๖๓
Copyright © 2017 All Rights Reserved
Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1400 โทรสาร. 045-352070
อีเมล์ : ekkachai.p@ubru.ac.th